CAC II 高級戒癮諮詢師

加拿大註冊

在本學會取得加拿大註冊資深戒癮諮詢師(CAC II) 名單   

排名不分先後


Ms. Ching Tsui Wan          程翠雲姑娘      本學會副會長/ 香港著名婚姻及家庭治療師

Dr. Benny Lam                   林偉倫博士      臨床心理學家

Dr. Paul Mau                      繆國斌博士      基督教教育家本學會輔導主任

Rev. Sin Kam Kwong         冼錦光牧師      澳門基督教聯會主席

Dr. Sun Xing yang             孫醫生              精神科專科醫生 (中國軍人醫院副院長)

Dr. Albert Law                    羅志強博士      加拿大主恩學院院長    

Rev. Chan Siu Tong           陳兆東牧師      Play n Pray創辦人及首席培訓師


Dr. Siu Chi Kong                蕭智剛博士      基督教基甸中心創辦人/總監

Dr. Yau Piu Yau, Jimmy     邱標友博士      同行者心理中心總監

Rev. Dr. Gan Yu Shi           施甘雨牧師      溫州荒漠甘泉戒毒復康中心總監

Rev. Michael C.K. Lui        雷子健牧師      基督教互愛中心總幹事

Mr. Chan Sai Leung           陳世良先生     中國宣教士

Ms. Chui Shuk Yee         徐淑儀姑娘     學生輔導主任    

Mr. Danny Lau                劉嘉成先生      同行者心靈成長中心 事工統籌/輔導員

Ms. Elaine Leung           陳梁頌玲姑娘  牧職神學院講師 / 輔導     

Ms. Esther Chow               周雅瑩姑娘      路德會青亮中心主任

Ms. Franny Mok                莫玉蘭姑娘       基督教新希望團契總幹事

Ms. Leung Ching Ping   梁靜萍姑娘      戒癮輔導諮詢師


Dr. Leung  Siu Fong       梁少芳博士      中華以馬內利聖經學院院長

Mr. Promise Wong             王家榮先生       城市榮恩教會傳道

Ms. Sin Ka Wai                   冼家慧姑娘       工業福音團契問題賭徒復康中心主任

Mr. Chan King For             陳景科先生       社工

Mr. Yeung Hin Chun          楊顯聰先生       屯門浸信宣道會恩門堂傳道